DA系列数字功放
配置参数 DA4-100DA4-200DA2-500DA2-1000
额定功率(THD=1%,续正弦1kHz各通道同时工作)
100V - - 2 x 850 W 2 x 1700 W
70V - - 2 x 500 W 2 x 1000 W
8 Ω / 立体声 4 x 100 W 4 x 200 W 2 x 500 W 2 x 1000 W
4 Ω / 立体声 4 x 150 W 4 x 300 W 2 x 850 W 2 x 1700 W
2 Ω / 立体声* 4 x 225 W 4 x 450 W 2 x 1440 W 2 x 2890 W
16 Ω / 桥接 2 x 200 W 2 x 400 W 1 x 1000 W 1 x 2000 W
8 Ω / 桥接 2 x 300 W 2 x 600 W 1 x 1700 W 1 x 3400 W
4 Ω / 桥接* 2 x 450 W 2 x 900 W 1 x 2880 W 1 x 5780 W
输入灵敏度 (额定输出功率, 1kHz) 可选择:0.775 V,32 dB 可选择:0.775 V,32 dB 可选择:1.0 V,0.775 V 可选择:1.0 V,0.775 V
输入阻抗 20 kΩ (平衡),10 kΩ (非平衡) 20 kΩ (平衡),10 kΩ (非平衡) 20 kΩ (平衡),10 kΩ (非平衡) 20 kΩ (平衡),10 kΩ (非平衡)
尺寸(WHD) 483 x 45 x 376 mm 483 x 45 x 376 mm 483 x 45 x 376 mm 483 x 45 x 376 mm
净重 5.2 kg 5.2 kg 7.2 kg 7.2 kg
查看更多查看更多查看更多查看更多
中文